Laxskyddare

Garantivilkor

Amiks garantier har olika längd beroende av vilken produkt det gäller. Här specificeras respektive garantis omfattning och villkoren för giltighet.

OMRÅDE:

VAD GARANTIN OMFATTAR:

GARANTITID:

GOLVVÄRME
MARK- OCH TAKANLÄGGNINGAR
FROSTSKYDD
STYRNINGAR OCH APPARATSKÅP
TERMOSTATER

Golvvärmekabel
Värmekabel och komponenter
Värmekabel och komponenter
Styrningar, apparatskåp och komponenter
Golvtermostater och komponeter

20 års garanti
10 års garanti
5 års garanti
10 års garanti
5 års garanti

  • Skadeanmälan med faktura/kvitto för installationen/materialspecifikation och signerat testprotokoll av Elinstallatören ska göras innan skadan åtgärdas.
  • Garantierna innebär ersättning av felaktiga produkter, detta utan kostnad för köparen i de fall skadeanmälan gjorts.
  • Installation och driftsättning ska alltid vara gjord av auktoriserad Elinstallatör för att garantierna ska gälla.
  • Amiks digitala tjänst Dokumentera är tillgänglig för Elinstallatören och gäller ifylld som garantibevis.

GARANTIERNA UPPHÖR ATT GÄLLA

  • Vid användning av felaktigt material, vid felaktig konstruktion, vid yttre påverkan, vid monteringsfel, eller skador som uppkommit av skadegörelse, brand, åsknedslag, vattenskada eller skador orsakade av vårdslöshet.
  • Amiks ansvarar inte för några följdkostnader och upphör om inte monteringsanvisningarna följs, om felaktig eller annan produkt adderats till installationen. Garantierna gäller heller inte vid produktionsbortfall vid indirekta skador om t ex produkt/produkterna överlåtits till annan användare, som orsakat skada.
  • Utbyte av produkter där inte garantin gäller debiteras köparen.


VIKTIGT

  • I såväl webbplatsen amiksweden.se, produktkatalog/-blad påpekar vi rätten till konstruktionsförändringar/-förbättringar. Dessa specificeras, äve installationsanvisningarna.
  • För reklamations- och garantiärenden kontakta din återförsäljare.

Golvvärme

Garantierna för materialfel Värmekabel/- folie/-matta sträcker sig över 20 år. För att garantierna ska gälla, ska installationerna göras av auktoriserad Elinstallatör och vara dokumenterade i enlighet med monteringsanvisningarna.

De ska kompletteras med Garantibevis och testprotokoll signerade av Elinstallatören.

Dessutom foton av anläggningen tagna innan övertäckning. Detaljerad skiss med ändanslutningar, golvgivares exakta placering och skarvar är också godkända och omfattas av garantierna.

Eventuella materialfel under garantitiden repareras eller byts ut av Amik utan kostnad för köparen. Golvet återställs i ursprungligt skick om köparen ger tillgång till minst 1 m2 av det ursprungliga golvmaterialet.

TERMOSTAT
Är installationen gjord av auktoriserad Elinstallatör ger Amik 5 års garanti för den termostat som ingår i leveransen.
MARK- OCH TAKANLÄGGNINGAR
10 års garanti lämnas för mark- och takvärmekabel. Garantin innebär åtgärd eller ersättning vid materialfel.
FROSTSKYDD
5 års garanti lämnas för produkter monterade av auktoriserad Elinstallatör. Garantin innebär åtgärd eller ersättning vid materialfel, som anmälts vid skada.
STYRNINGAR OCH APPARATSKÅP
10 år på styrning och apparatskåp vid tak och markanläggningar. Bifoga faktura och garantibevis vid skadeanmälan. Viktigt att inte åtgärda skadan innan anmälan gjorts.